23 May 2013

The First Prize Winner in the Essay Competition conducted by Mar Thomayogam, Rome


amÀtXmamtbmKw \S¯nb D]\ymkaÕc¯n H¶mw k½m\w t\Snb tSmWn {_Zdn\v FÃmhn[ BiwkIfpw...
\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw `mc-X-]Ým-¯-e-¯nÂ
BapJw
        ""\n§Ä temI-sa-§p-w t]mbn FÃm krjvSn-I-tfmSpw kphn-tijw {]kw-Kn-¡p-hn³''(aÀt¡m.16:15). {InkvXp kzÀKm-tcm-lWw sN¿p-¶-Xn\v ap³]v injy³amÀ¡v sImSp¯ Blzm-\-am-Wn-Xv. {InkvXp Cu A¸-kvtXm-e³-am-cn-eqsS Øm]n¨ k`-bpsSbpw {]Y-ahpw {][m-\-hp-amb ZuXyhpw CXpXs¶-bmWv. c­m-bncw hÀj-§Ä ]n¶o-Sp-t¼mgpw {InkvXp-hnsâ aW-hm«n Xsâ aW-hm-fsâ hm¡p-IÄ incm-Êm-h-ln-¡p-¶p. Xsâ a¡sf kzÀKob sPdp-sk-te-an-te¡v \bn-¡p-¶-Xn F¶pw _Ô-{i-²-bm-Wv AhÄ. ""Rm³ kphn-tijw {]kw-Kn-¡p-¶n-sÃ-¦n F\n¡v ZpcnXw'' (1sImdn. 9:16) F¶ hn. ]utemkv Çolm-bpsS hm¡p-IÄ k`sb Xsâ IS-a-I-fn F¶pw hniz-kvX-tbmsSbmbn-cn-¡m³ A\p-kva-cn-¸n-¡p-¶p.
hnizm-k-hÀjhpw \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Whpw
        hnizm-k-hÀj-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v 2012 HIvtSm-_À amk-¯n h¯n-¡m-\n sh¨v \S¶ kn\-Unsâ {][m\ NÀ¨m-hn-j-bw "\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw ss{IkvX-hn-izm-k-ssI-am-ä-¯n\v' F¶-Xmbncp¶p. hnizm-k-hÀj-¯n ]pd-s¸-Sp-hn¨ A¸-kvtXm-enI teJ-\-amb hnizm-k-¯nsâ hmXn (Porta Fidei) F¶ ]pkvX-I-¯n _\-UnIvSv ]m¸m C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-bv¡p-¶p. ""hnizm-k-s¯-¡p-dn-¨pÅ khn-ti-j-amb hnNn-´-\-¯n-sâbpw ho­p-I-s­-¯en-sâbpw Hcp Ime-L-«-¯n-te¡v apgp-h³ k`-sbbpw hnfn-¨p-WÀ¯m-\pÅ \sÃmcp Ah-k-c-am-bn-cn-¡p-an-Xv'' (Porta Fidei 4). {InkvXp-hnsâ Blzm\w Ime-L-«-a-\p-k-cn¨v \ho-I-cn-¡m\pw, ]p¯³Xo-£-W-X-tbm-Sp-w kaÀ¸-W-t¯mSpw IqSn {]hÀ¯n-¡m\pw hnizmkkaq-ls¯ k` £Wn-¡p-I-bm-Wv.
\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Ww `mc-X-]-Ým-X-e-¯nÂ
        Cu hnizm-k-hÀj-¯n amÀ¸m-¸-bpsS Blzm\w `mc-X-]Ým-¯-e-¯n F§s\ {]mhÀ¯n-I-am-¡m-sa¶v Kuc-h-ambn Nn´n-t¡-­- k-a-b-am-Wn-Xv. H¶mw \qäm-­nÂ, tdmam-km-{am-Py-¯n\v ]pd¯v BZyw kphn-ti-j-sa-¯nb `mc-X-a-®nÂ, 2000 hÀjs¯ hnizm-k-]m-c-¼cyw Ah-Im-i-s¸-Sm-hp¶ Hcp k`-bm-Wp-Å-Xv. G. Un. 52 tXmakv A¸-kvtXm-e³ hnizm-k-¯nsâ BZy-\mfw sXfn-s¨-¦nÂ, ]n¶oSv t]Àjy³ k`-bp-am-bpÅ _Ô-¯nepsSbpw anj-\-dn-am-cpsS {]hÀ¯-\-§fn-eq-sSbpw Cu hnizmkw hfÀ¨-bpsS ]S-hp-IÄ Ib-dn. C¶v BtKm-f-k-`-bpsS ]p¯³ {]Xo-£-I-fn \ndw-NmÀ¯p¶ Hcp kaq-l-ambn amdp-I-bmWv Cu k`m-k-aq-lw.
        C´y Hcp atX-X-c-Xz-cm-jv{S-am-Wv. C´y³ `c-W-L-S-\-bn CXv Fgp-Xn-tNÀ¡-s¸-«n-«p-Å-Xp-am-Wv. ""kzX-{´-ambn Nn´n-¡p-¶Xn\v Ah-Im-i-ap-ÅXnt\m-sSm¸w GXp aX-¯n hniz-kn-¡p-¶-h-cm-sW-¦nepw Xm³ hniz-kn-¡p¶ XXz-kw-lnX Pohn-¡m\pw {]tLm-jn-¡m\pw kwc-£n-¡m\pw Hmtcm `mc-Xn-b\pw Ah-Im-i-ap-­m-bn-cn-¡pw. CXn-s\-Xnsc \nbaw D­m-¡mt\m \ne-\nÀ¯mt\m Hcp P\m-[y-]Xy `c-W-kw-hn-[m-\-¯n\pw A\p-hmZw D­m-bn-cn-¡p-I-bn-Ã'' (Indian Constitution, Article 25). \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw `mc-X-]Ým-¯-e-¯n ChnsS hnNn-´-\-hn-t[-b-am-¡p-t_mÄ Ahn-Sps¯ km¼-¯nIþcmjv{Sobþkmaq-ln-I-----þkmw-kvIm-cn-IXe-§-Ä k` IyXy-ambpw hyà-ambpw a\-kn-em-¡n-bn-cn-¡-Ww. AXv hkvXp-X-IÄ¡v hyà-Xbpw IrXyXbpw \ÂIp-¶-Xn\v \s½ klm-bn-¡pw.
km¼-¯n-I-X-e-§Ä
                `mcXw Hcp hnI-kz-c-cm-jv{S-am-Wv. hnI-k\w \S-¶p-sIm-­n-cn-¡p-t¼mgpw `qcn-`m-Khpw Zmcn-{Zy¯n Ign-bp¶ kaq-lw. k¼¯v Npcp-¡w-Nn-e-cnÂam{Xw HXp§n \n¡p-¶ {]Xn-`mkw. CXv Zmcn-{Z-¯n\pw sXmgn-en-Ãmbva¡pw aäp kmaq-ln-I-hn-h-¯pIÄ¡pw Imc-W-am-Ip-¶p. C§-s\-bpÅ kmaq-ln-I-km-¼-¯nI Npäp-]m-Sn kphn-ti-j-h-XvI-cWw F´m-I-Ww? Blm-c-¯n-\p-th­n Ic-bp-¶-h\v A¸w \ÂIm-sX, A´n-bp-d-§m³ Hcn-S-an-ÃmsX sXcp-hn-e-e-bp-¶-hÀ¡v Xe-Nm-bv¡m³ HcnSw \ÂIm-sX, a\p-jysâ Bh-iy-§Ä¡v t\sc I®-S-¨v, F´v kphn-ti-j-h-XvI-c-W-amWv \S-t¯-­-Xv. C§s\ \S-¯p-¶-hÀ¡v {InkvXp-hnsâ A´y-hn-[n-bn ""Cu Gähpw Ffnbh-cn Hcph\v sN¿m-Xn-cp-¶-t¸mÄ F\n¡v Xs¶bmWv sN¿m-Xn-cp-¶Xv'' (a¯m. 25:45) F¶ ]cn-`hw tIÄt¡-­n-h-cn-tÃ? Xsâ ktlm-Z-c-§-fn {InkvXp-hns\ ImWp¶ \à ka-cn-b¡m-c-\m-Ip-I-bmWv Gähpw henb {]tLm-j-Ww. aZÀ sXtck F¶ I\ym-kv{Xnsb `mc-X-¯n-sâbpw temI-¯n-sâbpw ap³]n _lp-am-\n-Xbpw BZ-c-Wo-b-X-bp-am-¡n-bXv Cu {]hr¯n Xs¶-b-tÃ.
kmaq-ln-I-X-e-§Ä
        `mc-X-¯n ]¯n-e-[nIw aX-k-aq-l-§fpw Ah-bp-sS-sbÃmw D]-hn-`m-K-§-fp-ap-­v. ]Xn-s\-t«mfw s]mXp-`m-j-Ifpw c­m-bn-c-t¯mfw {]mtZ-in-I-þ-tKm{X`mj-I-fp-ap-­v. aX-§fpw `mj-Ifpw hnXy-kvX-am-Ip-¶n-S¯v Pohn-X-co-Xn-Ifpw kwkvIm-c-§fpw XoÀ¨-bmbpw hnXym-k-s¸-«n-cn-¡pw. C§s\ \m\-Xz-¯n GIXzw Ah-Im-i-s¸-Sm-hp¶ `mc-X-k-aq-l-¯n kphn-ti-j-h-XvI-cWw kwkvIm-c-§-sfbpw aäp-hn-izm-k-kw-ln-X-I-sfbpw _lp-am-\n¨pw BZ-cn-¨p-am-bn-cn-¡-Ww. AÃmsX \½psS am{X-amWv kXy-am-bn-«p-Å-Xv, asäÃmw shdpw Akw-_-Ô-§-fmWv F¶ s]m«-In-W-än Ign-bp¶ Xh-f-bpsS at\m-`mhw \½psS lrZ-b-§sf AÔ-am-¡-cp-Xv. AXpsIm-­m-WtÃm c­mw h¯n-¡m³ kp\-l-tZmkv C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-¨-Xv. ""aäp-a-X-§-fnepw \mw kXy-¯nsâ civan-IÄ It­-¡mw.'' (Nostra Aetate 2)
cmjv{So-b-X-e-§Ä
        hnizm-k-kw-ln-X-I-sfbpw aX-kw-hn-[m-\-§-sfbpw _lp-am-\n-¡p-Ibpw BZ-cn-¡p-Ibpw sN¿p¶ Hcp kwkvIm-c-amWv `mc-X-¯n-tâ-Xv. AXp-sIm-­p-Xs¶ aX-¯nsâ t]cnepw aXm-\p-Iq-ensb¶-t]-cnepw At\Iw cmjv{So-b-{Kq-¸p-IÄ cq]-s¸-Sp-¶p. BcmWv aX-kvt\ln? BcmWv aX-Xo-{h-hmZn? F¶p I­p-]n-Sn-¡m³ _p²n-ap-«p-Å-Im-ew. aX-k-aq-Zm-b-§Ä X½n kwLÀj-ap-­m-¡m³ ]äp-¶-hn-[-¯n aXhpw cmjv{So-bhpw Cg-tNÀ¶p-In-S-¡p¶ kml-N-cyw. C§-s\-bpÅ kml-N-cy-¯n Hmtcm kphn-ti-j-{]-hÀ¯-I\pw PmK-cq-]-cm-bn-cn-¡-Ww. ChnsS IÀ¯m-hnsâ hm¡p-IÄ \ap¡v kvacn-¡mw. ""sN¶m-b-¡-fpsS CS-bn-te¡v sN½-cn-bm-Sp-Isft¸mse Rm³ \n§sf Abv¡p-¶p. AXn-\m \n§Ä kÀ¸-§sft¸mse hnth-In-Ifpw {]mhp-Isft¸mse \njvI-f-¦-cp-am-bn-cn-¡p-hn³.'' (a¯m. 10:16). {InkvXp-hnsâ kam-[m\w \ÂIm³ hnfn-¡-s¸-«-hÀ Ak-am-[m\w hnX-bv¡p-¶-h-cm-I-cp-Xv.

kwkvIm-cn-I-X-e-§Ä
        {InkvXp-aXw P·-sa-Sp-¯Xv ]uc-kvXy-kw-kvIm-c-¯n-em-sW-¦nepw hfÀ¶Xpw hnI-kn-¨Xpw ]mÝm-Xy-kw-kvIm-c-¯nsâ `mK-am-bm-Wv. AXp-sIm­v {InkvXob Pohn-X-co-Xn-IÄ Cu kwkvIm-c-hp-ambv CW-§n-tNÀ¶p-t]m-Ip-¶-Xm-Wv. F¶m `mc-X-kw-kvIm-c-¯n-te¡v hcp-t¼mÄ XnI¨pw hnXy-kvX-X-amb Hcp Npäp-]m-Sn-emWv Pohn-t¡-­Xpw {]tLm-jn-t¡-­-Xpw. ChnsS CâÀ IĨ-td-tk-j\pw FIyp-an-\n-khpw \evIp¶ shÃp-hn-fn-IÄ hnizm-k-X-e-¯n kwkvIm-cn-I-Xew \ap¡v \evIn-tb-¡mw. icn-bmb Znim-t_m-[-t¯m-sS-bpÅ {]hÀ¯\w CXns\ adn-I-S-¡m³ \s½ klm-bn-¡pw.
kphn-ti-j-{]-tLm-jWw C¶v
1. kphntijm\pkrXamb PohnXw
        Hmtcm hyàn-bp-sSbpw Gähpw henb kphnti{]tLm-j-W-sa¶Xv {InkvXp- F¶ hyànsb Pohn-X-¯n kzoI-cn-¨v Pohn-X-sIm­v {]tLm-jn-¡-em-Wv. C§s\ hcp-t¼mÄ kaÀ¸n-Xcpw ssZh-h-N-\-{]-kw-Kcpw am{X-aà adn¨v Hmtcm {InkvXym-\nbpw Pohn-X-sIm­v {]tLm-j-Icpw t{]£n-X-cp-ambn amdp-¶p. {InkvXphns\ kzoIcn¡p¶hÀ k`bmbpw sa¨s¸« kaqlambpw cq]w amdpw F¶Xv thsd Imcyw. \mw Bbn-cn-¡p¶ Pohn-X-km-l-N-cy-§-fn {InkvXo-b- Po-hn-X-ssien \½Ä kz´-am-Ip-t_mÄ hm¡p-IÄ sIm­pÅ {]tLm-j-W-s¯-¡mÄ ià-am-Ip¶p Pohn-X-sIm-­pÅ {]tLm-j-Ww. Gähpw henb DZm-l-c-W-amWv hm. aZÀ sXtc-km. PohnXw {]tLm-j-W-ambn amdn-b-t¸mÄ `mc-X-P-\X B A½-bpsS ap³]n incÊp \an-¨p. Xsâ ASp¯v hcp-¶-hÀ¡v temI-c-£-I-\mb tbip-hns\ ImWn¨p sImSp-¡p¶ kv\m]-I-tbm-l-¶m-\mbn amdn B ]pWy-Po-hnXw. _\-UnIvSv ]m¸m "\{k-¯nse tbip' F¶ ]pkvX-I-]c-¼-c-bnse BZy ]pkvX-I-¯n C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-bv¡p-¶p.  ""ssZh-cm-Py-{]-tLm-jWw shdpw hm¡p-Itfm \nÀtZ-i-§tfm DZvtLm-jn-¡-eÃ, adn¨v ssZh-¯nsâ hN\w a\p-jy-\mbn cq]m-´-c-s¸-«-Xp-t¸mse Hcp cq]m-´-c-s¸-S-em-Wv.'' kphntijw Pohn¨hcmWv, shdpsX  {]kwKn¨hcÃ, bYmÀ° {]tLm-j-IÀ. Gähpw henb kphn-ti-j-{]-tLm-jWw kphntijm\pkrXamb PohnX¯nsâ km£yamWv. 
2. kvt\lm[n-jvTn-X-Po-hnXw
        {InkvXym-\n-I-fpsS Gähpw henb apJ-ap-{Z-bmWv kvt\lw. ""kvt\ln-X-\p-th­n Poh³ AÀ¸n-¡p-¶-Xn-t\-¡mÄ henb kvt\lw CÃ''(tbml. 15:13) F¶v ]Tn-¸n¨ B henb Kpcp-hnsâ injysc kvt\l-¯n Bcpw ]n¶n-em-¡m-Xn-cn-¡-s«. A´y-¯m-g-th-f-bn IÀ¯mhv Hcp ]pXnb Iev]-\bpw \evIp-¶p­v. ""\n§Ä ]cvkv]cw kvt\ln-¡p-hn³. Rm³ \n§sf kvt\ln-¨-Xp-t]mse \n§fpw ]c-kv]cw kvt\ln-¡p-hn³. \n§Ä¡v ]c-kv]cw kvt\l-ap-s­-¦n \n§Ä Fsâ injy³am-cm-sW¶v AXp-aqew FÃm-hcpw Adn-bpw.''(tbml. 13:35). Cu at\m-`m-h-am-bn-cn-¡Ww `mc-X-]-Ým-¯-e-¯n \½psS kphn-ti-j-h-XvI-c-W-¯n ap³]-´n-bn-ep-­m-bn-cn-t¡-­-Xv. ]s£ \½psS Cu Xo£-W-Xsb ]p\Àhn-Nn-´\w sN¿p-¶Xv Ft¸mgpw \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. {InkvXp-hns\ kzoI-cn-¡m¯ ka-cn-bm-bn kzÀK-¯n \n¶v Aán Cd¡n \in-¸n-¡s« F¶v tNmZn¨ tbml-¶m-sâbpw bmt¡m-_n-sâbpw Xo£-W-X-bmtWm \½p-tSXv, AtXm Ahsc imkn¨ {InkvXp-hn-sâtXm? (eq¡m. 9:54-þ55). IÀ¯mhv \t½mSv Bhiys¸Sp-¶Xv \½psS {]hr-¯n-I-fn-epÅ ip²-amb kvt\l-am-Wv. hn. ]utemkv C{]-Imcw ]d-bp-¶p. ""Ab¡m-cs\ kvt\ln-¡p-¶-h³ \nb-aw ]qÀ¯o-I-cn¨pI-gnªp.''(tdmam. 13:8).
3. FÃmw ssZh-¯nsâ D]-cn-a-l-Xz-¯n\v (For the Greater Glory of God)
        \½psS Hmtcm {]hr-¯nbpw, hn. Ctá-jykv setbm-f-bpsS hm¡p-I-fnÂ, ssZh-¯nsâ D]cn al-Xz-¯n\v th­n sN¿Ww. Cu hnizm-k-hÀj-¯nsâ Blzm-\hpw CXp Xs¶-bm-Wv. t{]jnX{]hÀ¯\¯n\mbn Hcn¡epw aTw hn«nd§nbn«nÃm¯ hn. sIm¨pt{Xky t{]jnXcpsS a²yØbmbn amdnsb¦nÂ, AXn-\p-Im-cWw Xsâ Hmtcm {]hr-¯n-bn-epapÅ ssZh-ln-Xm-t\zm-j-Whpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\m-bpÅ kaÀ¸-W-hp-amWv. CXv t{]£n-X-{]-hÀ¯-\-t¯mfw al-Xz-ap-Å-Xm-bn-am-dn. `mc-X-¯nsâ {]Ya-hn-ip-²-bmb hn. AÂt^m³km-½bpw \t½mSv ]d-bp-¶Xpw CXp-X-s¶-bm-Wv. kl-\s¯ \·-bmbpw Ir]-bmbpw amänb B hnip-²-bpsS PohnXw kphn-ti-j-{]-tLm-j-W-ambn amdn-bXv Hmtcm {]hr-¯nbpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\mbn sNbvX-t¸m-gm-Wv. kphntijaqey§sf{]Xn kln¡p¶ FÃmhcpw thZw {]kwKn¡p¶p. hn. sIm¨pt{Xkymbpw hn. AÂt^m³km½bpw kphntijs¯{]Xn kln¨Xp sIm­mWv At\Isc X§fnte¡pw AXphgn {InkvXphnte¡pw BIÀjn¨Xv. Cu hnizmkhÀj-¯nse \½psS hyàn-]-c-amb Xocp-am-\hpw {]hÀ¯-\hpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\m-bn-cn-¡-s«. \½psS PohnXw hgn IÀ¯mhv IqSp-X al-Xz-s¸-S-s«.
D]-kw-lmcw
        ""sNdnb AP-K-W-ta, `b-s¸-tS­m Fs´-¶m \n§Ä¡v cmPyw \ÂIm³ \n§-fpsS ]nXmhv {]km-Zn-¨n-cn-¡p-¶p.''(eq¡m.12:32). \mw AwK-kw-Jy-bn Ipd-hm-bn-cn-¡mw, henb Imcy-§Ä `mc-X-km-l-N-cy-¯n \S-¸n-em-¡m-\m-hp-¶n-Ãm-bn-cn-¡mw. ]s£ Cu sNdnb Iq«mbva hnizm-k-¯nepw kvt\l-¯nepw Dt¯m-tcm-¯cw A\p-Zn-\w- h-f-cp-t¼mÄ IÀ¯m-hnsâ hmKvZm\w \½n \nd-th-ä-s¸-Sp-¶p. hn. {^m³kokv AÊokn Hcn-¡Â ]dªp, Xsâ A\pbmbnIÄ hm¡pIÄ D]tbmKn¡msXbpw  {]kwKn¡Ww. AXm-bXv Pohn-X-{]-tLm-j-W-amWv ChnsS hnh-£n-¡p-¶-Xv. Hmtcm {InkvXym-\nbpw  F´psN¿p¶p F¶Ã AhÀ F´mbncn¡p¶p F¶XmWv AXn{][m\w. AsX, t{]jnXmht_m[¯nepw {InkvXphn\v km£nbmIp¶ Imcy¯nepw kzbw iq\yhXv¡cW¯nepw Zcn{ZtcmSpÅ at\m`mh¯nepw \mw F´mbncn¡p¶p F¶XmWv Gähpw henb kphn-ti-j-h-XvI-c-Ww. Cu Ccp-]-¯n-sbm¶mw \qäm­v \t½mSv Bh-iy-s¸-Sp¶ \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Whpw CXp Xs¶bmWv. `mKy-kva-c-WmÀl-\mb hm. tPm¬ t]mÄ c­m-a³ ]m¸-bpsS "Gjy-bnse k`' F¶ A¸-kvtXm-en¡ teJ-\-¯nse Blzm-\-t¯msS Cu teJ\w D]-kw-l-cn-¡mw. ""Fsâ ktlm-Z-c-§-tf, _p²n-ap-«p-I-fp-sSbpw {]iv\-§-fp-sSbpw \Sp-hn \n§Ä \n§-fpsS hnizmkw Pohn-¡p-I.''(Church in Asia 50).


Essay Competition
Name:            Br. Tony Jose Arackal
Diocese :        Palghat
Address:         Tony Jose
                        Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesiae
                        Via Pietro De Francisci s.n.c
                        Via Aurelia 737
                        Roma 00165, Italia
Phone No:      3801764834

25 March 2013

പെസഹ...By...

 Bro.Dibin
First year Theology Student
Arch Diocese of Ernakulam


12 March 2013

"Lascia prima che si sfamino i Figli, non è bene prendere il pane dei Figli e gettarlo ai cagnolini"


Una giovane ragazza che è stata isolata e messa in disparte, ed ha sofferto molto   a causa di una grave malattia , un giorno prima della sua morte, ha scritto sul suo diario personale:
"Il più grande dolore nella vita non è morire ma è essere ignorato. Il dolore più grande nella vita non è morire ma è essere dimenticato. La gente si hanno sempre a cuore l'un l'altro e hanno il tempo per coloro che sono nel bisogno? "
 In questo mondo ci sono molte persone che vengono ignorate e dimenticate; purtroppo si tratta di una triste realtà.  Esse possono essere ignorate perché sono diverse, perché sono stranieri. Le persone si possono trascurare perché sono di una razza diversa, o perché parlano una lingua diversa o un dialetto. Esse possono essere ignorate a causa del colore della pelle,  possono essere sottovalutate perché sono vecchie o perché sono giovani. Le persone possono essere dimenticate perché sono deboli o malate, ma anche perché sono poveri o inutili. Ma qualunque sia la motivazione, ci sono sempre molte persone che vengono ignorate.
Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato è un passaggio complicato del Nuovo Testamento. Questo brano racconta la profondità della fede di una donna Siro-fenicia e la guarigione straordinaria della sua figlioletta. Ma ciò che rende complicato e controverso questo brano  è l'atteggiamento che Gesù presenta in questo racconto, con la sua risposta, in apparenza dura, alla richiesta di quella povera donna. Gesù risponde:"Lascia prima che si sfamino i Figli, non è bene prendere il pane dei Figli e gettarlo ai cagnolini" . Questa risposta è dura è difficile da comprendere anche per noi. Gesù, che in tutti i Vangeli viene presentato come mite, umile, gentile, generoso e compassionevole, umilia una povera donna paragonandola ad una cagnolina e ignorandola a causa della sua lingua e nazionalità
Perché Gesù ha risposto così? Qual è il significato, il senso delle parole di Gesù? Ha veramente umiliato e ignorato quella donna?
Assolutamente no! Gesù, che ha vissuto personalmente questa amarezza in tutto l’arco sua vita, dal momento della sua nascita fino al suo ultimo respiro sulla croce, conosce il dolore di essere ignorati. Egli lo ha sperimentato a Betlemme, quando le porte delle locande erano chiuse davanti ai suoi genitori. Lo ha provato  durante il suo esilio in Egitto, o quando è stato ignorato dagli stessi abitanti del  suo villaggio. Gesù ha sentito l’ amarezza di questo dolore quando è  stato incompreso e ignorato dai suoi fratelli e discepoli. Sicuramente  lui sa che sarà messo alla prova anche nel Getsemani e sul Calvario, quindi si può affermare con certezza che non è intenzione di Gesù umiliare quella donna.
Allora cosa vuol dire questo?
Gesù in questo brano prendendo spunto dalla tipica mentalità ebraica, critica il complesso di egoismo, l'arroganza e la superiorità degli ebrei, che ignorano tutti gli altri con l'ipocrisia fondata sul fatto di essere il popolo eletto da Dio, ma senza però osservare l'obbedienza propria della loro chiamata divina.
Questa critica di Gesù risuona ancora oggi e si trova di fronte a noi, Suoi preferiti e scelti, e ci interroga ancora. Ci costringe a mettere in discussione noi stessi facendoci riflettere sul nostro atteggiamento nei confronti dei nostri fratelli. Albert Einstein una volta disse: "Ognuno di noi viene per una breve visita che sembra uno scopo divino. Dal punto di vista della vita quotidiana, però, c'è una cosa che sappiamo ed è che l'uomo è fare il bene a un altro. "
La Quaresima è un periodo di tempo liturgico che ci aiuta a riflettere ed agire più sulla preghiera, la penitenza e l'elemosina. Cerchiamo di comprendere meglio cosa significhi  elemosina, sulla base di questo passaggio della Bibbia, ricordandoci  e riflettendo anche sulle parole di San Alberto Hurtado del Cile, "Cristo vive nel nostro prossimo, ma soprattutto nei poveri. C'è così tanto dolore da guarire. Cristo  si aggira per le nostre strade sotto le spoglie di tanti poveri che sono sofferenti e malati ".
Cristo vive nel nostro prossimo. Cristo vive qui nella nostra Mater Ecclesiae. C'è così tanto dolore da guarire. Cristo resta nelle camere accanto alla nostra, si aggira nei nostri corridoi sotto le spoglie dei nostri fratelli che soffrono, malati, isolati e ignorati in un modo o nell'altro. Non sempre comprendiamo la differenza che possiamo fare nella vita di una persona semplicemente mostrando loro vera cura e preoccupazione! Potrebbe essere la differenza tra vita e morte. Quando c’è qualcuno che si è perso o è confuso, quando si incontrerà qualcuno che è triste e addolorato, quando abbracciamo qualcuno che è infelice e senza speranza, saremo in possesso e abbracceremo Gesù stesso. S. Ignazio di Loyola un giorno, mentre si trovava sulle rive del fiume Cardoner si chiese: "Che cosa ha fatto Cristo per me? Che cosa sto facendo io per Cristo? Cosa devo fare per Cristo? " Per fare qualcosa per Cristo, devo prima fare e capire una distinzione importante; non mi devo concentrare sul verbo 'fare', ma piuttosto devo porre la mia attenzione su quest'ultimo 'per Cristo', che è la ragione per cui si compie l'azione. E 'difficile per noi guardare invece di vedere. E 'difficile per noi ascoltare attivamente, invece di ascoltare passivamente. E 'difficile vivere come una comunità, invece di vivere come singole isole. Ma è gioioso quando lo facciamo per Cristo.
Possa questo tempo di Quaresima  ci fare  avere cura e  una vera preoccupazione per i nostri fratelli. Come Madre Teresa di Calcutta ha detto: "Tocchiamo i moribondi, i poveri, le persone sole e gli indesiderati secondo le grazie che abbiamo ricevuto e non dobbiamo vergognarci o essere lenti a fare il lavoro umile."

By.
Bro. Sanal Thomas Malieckal
Third Year Theology
Arch Diocese of Thrissur