23 May 2013

The First Prize Winner in the Essay Competition conducted by Mar Thomayogam, Rome


amÀtXmamtbmKw \S¯nb D]\ymkaÕc¯n H¶mw k½m\w t\Snb tSmWn {_Zdn\v FÃmhn[ BiwkIfpw...
\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw `mc-X-]Ým-¯-e-¯nÂ
BapJw
        ""\n§Ä temI-sa-§p-w t]mbn FÃm krjvSn-I-tfmSpw kphn-tijw {]kw-Kn-¡p-hn³''(aÀt¡m.16:15). {InkvXp kzÀKm-tcm-lWw sN¿p-¶-Xn\v ap³]v injy³amÀ¡v sImSp¯ Blzm-\-am-Wn-Xv. {InkvXp Cu A¸-kvtXm-e³-am-cn-eqsS Øm]n¨ k`-bpsSbpw {]Y-ahpw {][m-\-hp-amb ZuXyhpw CXpXs¶-bmWv. c­m-bncw hÀj-§Ä ]n¶o-Sp-t¼mgpw {InkvXp-hnsâ aW-hm«n Xsâ aW-hm-fsâ hm¡p-IÄ incm-Êm-h-ln-¡p-¶p. Xsâ a¡sf kzÀKob sPdp-sk-te-an-te¡v \bn-¡p-¶-Xn F¶pw _Ô-{i-²-bm-Wv AhÄ. ""Rm³ kphn-tijw {]kw-Kn-¡p-¶n-sÃ-¦n F\n¡v ZpcnXw'' (1sImdn. 9:16) F¶ hn. ]utemkv Çolm-bpsS hm¡p-IÄ k`sb Xsâ IS-a-I-fn F¶pw hniz-kvX-tbmsSbmbn-cn-¡m³ A\p-kva-cn-¸n-¡p-¶p.
hnizm-k-hÀjhpw \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Whpw
        hnizm-k-hÀj-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v 2012 HIvtSm-_À amk-¯n h¯n-¡m-\n sh¨v \S¶ kn\-Unsâ {][m\ NÀ¨m-hn-j-bw "\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw ss{IkvX-hn-izm-k-ssI-am-ä-¯n\v' F¶-Xmbncp¶p. hnizm-k-hÀj-¯n ]pd-s¸-Sp-hn¨ A¸-kvtXm-enI teJ-\-amb hnizm-k-¯nsâ hmXn (Porta Fidei) F¶ ]pkvX-I-¯n _\-UnIvSv ]m¸m C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-bv¡p-¶p. ""hnizm-k-s¯-¡p-dn-¨pÅ khn-ti-j-amb hnNn-´-\-¯n-sâbpw ho­p-I-s­-¯en-sâbpw Hcp Ime-L-«-¯n-te¡v apgp-h³ k`-sbbpw hnfn-¨p-WÀ¯m-\pÅ \sÃmcp Ah-k-c-am-bn-cn-¡p-an-Xv'' (Porta Fidei 4). {InkvXp-hnsâ Blzm\w Ime-L-«-a-\p-k-cn¨v \ho-I-cn-¡m\pw, ]p¯³Xo-£-W-X-tbm-Sp-w kaÀ¸-W-t¯mSpw IqSn {]hÀ¯n-¡m\pw hnizmkkaq-ls¯ k` £Wn-¡p-I-bm-Wv.
\h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Ww `mc-X-]-Ým-X-e-¯nÂ
        Cu hnizm-k-hÀj-¯n amÀ¸m-¸-bpsS Blzm\w `mc-X-]Ým-¯-e-¯n F§s\ {]mhÀ¯n-I-am-¡m-sa¶v Kuc-h-ambn Nn´n-t¡-­- k-a-b-am-Wn-Xv. H¶mw \qäm-­nÂ, tdmam-km-{am-Py-¯n\v ]pd¯v BZyw kphn-ti-j-sa-¯nb `mc-X-a-®nÂ, 2000 hÀjs¯ hnizm-k-]m-c-¼cyw Ah-Im-i-s¸-Sm-hp¶ Hcp k`-bm-Wp-Å-Xv. G. Un. 52 tXmakv A¸-kvtXm-e³ hnizm-k-¯nsâ BZy-\mfw sXfn-s¨-¦nÂ, ]n¶oSv t]Àjy³ k`-bp-am-bpÅ _Ô-¯nepsSbpw anj-\-dn-am-cpsS {]hÀ¯-\-§fn-eq-sSbpw Cu hnizmkw hfÀ¨-bpsS ]S-hp-IÄ Ib-dn. C¶v BtKm-f-k-`-bpsS ]p¯³ {]Xo-£-I-fn \ndw-NmÀ¯p¶ Hcp kaq-l-ambn amdp-I-bmWv Cu k`m-k-aq-lw.
        C´y Hcp atX-X-c-Xz-cm-jv{S-am-Wv. C´y³ `c-W-L-S-\-bn CXv Fgp-Xn-tNÀ¡-s¸-«n-«p-Å-Xp-am-Wv. ""kzX-{´-ambn Nn´n-¡p-¶Xn\v Ah-Im-i-ap-ÅXnt\m-sSm¸w GXp aX-¯n hniz-kn-¡p-¶-h-cm-sW-¦nepw Xm³ hniz-kn-¡p¶ XXz-kw-lnX Pohn-¡m\pw {]tLm-jn-¡m\pw kwc-£n-¡m\pw Hmtcm `mc-Xn-b\pw Ah-Im-i-ap-­m-bn-cn-¡pw. CXn-s\-Xnsc \nbaw D­m-¡mt\m \ne-\nÀ¯mt\m Hcp P\m-[y-]Xy `c-W-kw-hn-[m-\-¯n\pw A\p-hmZw D­m-bn-cn-¡p-I-bn-Ã'' (Indian Constitution, Article 25). \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw `mc-X-]Ým-¯-e-¯n ChnsS hnNn-´-\-hn-t[-b-am-¡p-t_mÄ Ahn-Sps¯ km¼-¯nIþcmjv{Sobþkmaq-ln-I-----þkmw-kvIm-cn-IXe-§-Ä k` IyXy-ambpw hyà-ambpw a\-kn-em-¡n-bn-cn-¡-Ww. AXv hkvXp-X-IÄ¡v hyà-Xbpw IrXyXbpw \ÂIp-¶-Xn\v \s½ klm-bn-¡pw.
km¼-¯n-I-X-e-§Ä
                `mcXw Hcp hnI-kz-c-cm-jv{S-am-Wv. hnI-k\w \S-¶p-sIm-­n-cn-¡p-t¼mgpw `qcn-`m-Khpw Zmcn-{Zy¯n Ign-bp¶ kaq-lw. k¼¯v Npcp-¡w-Nn-e-cnÂam{Xw HXp§n \n¡p-¶ {]Xn-`mkw. CXv Zmcn-{Z-¯n\pw sXmgn-en-Ãmbva¡pw aäp kmaq-ln-I-hn-h-¯pIÄ¡pw Imc-W-am-Ip-¶p. C§-s\-bpÅ kmaq-ln-I-km-¼-¯nI Npäp-]m-Sn kphn-ti-j-h-XvI-cWw F´m-I-Ww? Blm-c-¯n-\p-th­n Ic-bp-¶-h\v A¸w \ÂIm-sX, A´n-bp-d-§m³ Hcn-S-an-ÃmsX sXcp-hn-e-e-bp-¶-hÀ¡v Xe-Nm-bv¡m³ HcnSw \ÂIm-sX, a\p-jysâ Bh-iy-§Ä¡v t\sc I®-S-¨v, F´v kphn-ti-j-h-XvI-c-W-amWv \S-t¯-­-Xv. C§s\ \S-¯p-¶-hÀ¡v {InkvXp-hnsâ A´y-hn-[n-bn ""Cu Gähpw Ffnbh-cn Hcph\v sN¿m-Xn-cp-¶-t¸mÄ F\n¡v Xs¶bmWv sN¿m-Xn-cp-¶Xv'' (a¯m. 25:45) F¶ ]cn-`hw tIÄt¡-­n-h-cn-tÃ? Xsâ ktlm-Z-c-§-fn {InkvXp-hns\ ImWp¶ \à ka-cn-b¡m-c-\m-Ip-I-bmWv Gähpw henb {]tLm-j-Ww. aZÀ sXtck F¶ I\ym-kv{Xnsb `mc-X-¯n-sâbpw temI-¯n-sâbpw ap³]n _lp-am-\n-Xbpw BZ-c-Wo-b-X-bp-am-¡n-bXv Cu {]hr¯n Xs¶-b-tÃ.
kmaq-ln-I-X-e-§Ä
        `mc-X-¯n ]¯n-e-[nIw aX-k-aq-l-§fpw Ah-bp-sS-sbÃmw D]-hn-`m-K-§-fp-ap-­v. ]Xn-s\-t«mfw s]mXp-`m-j-Ifpw c­m-bn-c-t¯mfw {]mtZ-in-I-þ-tKm{X`mj-I-fp-ap-­v. aX-§fpw `mj-Ifpw hnXy-kvX-am-Ip-¶n-S¯v Pohn-X-co-Xn-Ifpw kwkvIm-c-§fpw XoÀ¨-bmbpw hnXym-k-s¸-«n-cn-¡pw. C§s\ \m\-Xz-¯n GIXzw Ah-Im-i-s¸-Sm-hp¶ `mc-X-k-aq-l-¯n kphn-ti-j-h-XvI-cWw kwkvIm-c-§-sfbpw aäp-hn-izm-k-kw-ln-X-I-sfbpw _lp-am-\n¨pw BZ-cn-¨p-am-bn-cn-¡-Ww. AÃmsX \½psS am{X-amWv kXy-am-bn-«p-Å-Xv, asäÃmw shdpw Akw-_-Ô-§-fmWv F¶ s]m«-In-W-än Ign-bp¶ Xh-f-bpsS at\m-`mhw \½psS lrZ-b-§sf AÔ-am-¡-cp-Xv. AXpsIm-­m-WtÃm c­mw h¯n-¡m³ kp\-l-tZmkv C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-¨-Xv. ""aäp-a-X-§-fnepw \mw kXy-¯nsâ civan-IÄ It­-¡mw.'' (Nostra Aetate 2)
cmjv{So-b-X-e-§Ä
        hnizm-k-kw-ln-X-I-sfbpw aX-kw-hn-[m-\-§-sfbpw _lp-am-\n-¡p-Ibpw BZ-cn-¡p-Ibpw sN¿p¶ Hcp kwkvIm-c-amWv `mc-X-¯n-tâ-Xv. AXp-sIm-­p-Xs¶ aX-¯nsâ t]cnepw aXm-\p-Iq-ensb¶-t]-cnepw At\Iw cmjv{So-b-{Kq-¸p-IÄ cq]-s¸-Sp-¶p. BcmWv aX-kvt\ln? BcmWv aX-Xo-{h-hmZn? F¶p I­p-]n-Sn-¡m³ _p²n-ap-«p-Å-Im-ew. aX-k-aq-Zm-b-§Ä X½n kwLÀj-ap-­m-¡m³ ]äp-¶-hn-[-¯n aXhpw cmjv{So-bhpw Cg-tNÀ¶p-In-S-¡p¶ kml-N-cyw. C§-s\-bpÅ kml-N-cy-¯n Hmtcm kphn-ti-j-{]-hÀ¯-I\pw PmK-cq-]-cm-bn-cn-¡-Ww. ChnsS IÀ¯m-hnsâ hm¡p-IÄ \ap¡v kvacn-¡mw. ""sN¶m-b-¡-fpsS CS-bn-te¡v sN½-cn-bm-Sp-Isft¸mse Rm³ \n§sf Abv¡p-¶p. AXn-\m \n§Ä kÀ¸-§sft¸mse hnth-In-Ifpw {]mhp-Isft¸mse \njvI-f-¦-cp-am-bn-cn-¡p-hn³.'' (a¯m. 10:16). {InkvXp-hnsâ kam-[m\w \ÂIm³ hnfn-¡-s¸-«-hÀ Ak-am-[m\w hnX-bv¡p-¶-h-cm-I-cp-Xv.

kwkvIm-cn-I-X-e-§Ä
        {InkvXp-aXw P·-sa-Sp-¯Xv ]uc-kvXy-kw-kvIm-c-¯n-em-sW-¦nepw hfÀ¶Xpw hnI-kn-¨Xpw ]mÝm-Xy-kw-kvIm-c-¯nsâ `mK-am-bm-Wv. AXp-sIm­v {InkvXob Pohn-X-co-Xn-IÄ Cu kwkvIm-c-hp-ambv CW-§n-tNÀ¶p-t]m-Ip-¶-Xm-Wv. F¶m `mc-X-kw-kvIm-c-¯n-te¡v hcp-t¼mÄ XnI¨pw hnXy-kvX-X-amb Hcp Npäp-]m-Sn-emWv Pohn-t¡-­Xpw {]tLm-jn-t¡-­-Xpw. ChnsS CâÀ IĨ-td-tk-j\pw FIyp-an-\n-khpw \evIp¶ shÃp-hn-fn-IÄ hnizm-k-X-e-¯n kwkvIm-cn-I-Xew \ap¡v \evIn-tb-¡mw. icn-bmb Znim-t_m-[-t¯m-sS-bpÅ {]hÀ¯\w CXns\ adn-I-S-¡m³ \s½ klm-bn-¡pw.
kphn-ti-j-{]-tLm-jWw C¶v
1. kphntijm\pkrXamb PohnXw
        Hmtcm hyàn-bp-sSbpw Gähpw henb kphnti{]tLm-j-W-sa¶Xv {InkvXp- F¶ hyànsb Pohn-X-¯n kzoI-cn-¨v Pohn-X-sIm­v {]tLm-jn-¡-em-Wv. C§s\ hcp-t¼mÄ kaÀ¸n-Xcpw ssZh-h-N-\-{]-kw-Kcpw am{X-aà adn¨v Hmtcm {InkvXym-\nbpw Pohn-X-sIm­v {]tLm-j-Icpw t{]£n-X-cp-ambn amdp-¶p. {InkvXphns\ kzoIcn¡p¶hÀ k`bmbpw sa¨s¸« kaqlambpw cq]w amdpw F¶Xv thsd Imcyw. \mw Bbn-cn-¡p¶ Pohn-X-km-l-N-cy-§-fn {InkvXo-b- Po-hn-X-ssien \½Ä kz´-am-Ip-t_mÄ hm¡p-IÄ sIm­pÅ {]tLm-j-W-s¯-¡mÄ ià-am-Ip¶p Pohn-X-sIm-­pÅ {]tLm-j-Ww. Gähpw henb DZm-l-c-W-amWv hm. aZÀ sXtc-km. PohnXw {]tLm-j-W-ambn amdn-b-t¸mÄ `mc-X-P-\X B A½-bpsS ap³]n incÊp \an-¨p. Xsâ ASp¯v hcp-¶-hÀ¡v temI-c-£-I-\mb tbip-hns\ ImWn¨p sImSp-¡p¶ kv\m]-I-tbm-l-¶m-\mbn amdn B ]pWy-Po-hnXw. _\-UnIvSv ]m¸m "\{k-¯nse tbip' F¶ ]pkvX-I-]c-¼-c-bnse BZy ]pkvX-I-¯n C{]-Imcw Fgp-Xn-sh-bv¡p-¶p.  ""ssZh-cm-Py-{]-tLm-jWw shdpw hm¡p-Itfm \nÀtZ-i-§tfm DZvtLm-jn-¡-eÃ, adn¨v ssZh-¯nsâ hN\w a\p-jy-\mbn cq]m-´-c-s¸-«-Xp-t¸mse Hcp cq]m-´-c-s¸-S-em-Wv.'' kphntijw Pohn¨hcmWv, shdpsX  {]kwKn¨hcÃ, bYmÀ° {]tLm-j-IÀ. Gähpw henb kphn-ti-j-{]-tLm-jWw kphntijm\pkrXamb PohnX¯nsâ km£yamWv. 
2. kvt\lm[n-jvTn-X-Po-hnXw
        {InkvXym-\n-I-fpsS Gähpw henb apJ-ap-{Z-bmWv kvt\lw. ""kvt\ln-X-\p-th­n Poh³ AÀ¸n-¡p-¶-Xn-t\-¡mÄ henb kvt\lw CÃ''(tbml. 15:13) F¶v ]Tn-¸n¨ B henb Kpcp-hnsâ injysc kvt\l-¯n Bcpw ]n¶n-em-¡m-Xn-cn-¡-s«. A´y-¯m-g-th-f-bn IÀ¯mhv Hcp ]pXnb Iev]-\bpw \evIp-¶p­v. ""\n§Ä ]cvkv]cw kvt\ln-¡p-hn³. Rm³ \n§sf kvt\ln-¨-Xp-t]mse \n§fpw ]c-kv]cw kvt\ln-¡p-hn³. \n§Ä¡v ]c-kv]cw kvt\l-ap-s­-¦n \n§Ä Fsâ injy³am-cm-sW¶v AXp-aqew FÃm-hcpw Adn-bpw.''(tbml. 13:35). Cu at\m-`m-h-am-bn-cn-¡Ww `mc-X-]-Ým-¯-e-¯n \½psS kphn-ti-j-h-XvI-c-W-¯n ap³]-´n-bn-ep-­m-bn-cn-t¡-­-Xv. ]s£ \½psS Cu Xo£-W-Xsb ]p\Àhn-Nn-´\w sN¿p-¶Xv Ft¸mgpw \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. {InkvXp-hns\ kzoI-cn-¡m¯ ka-cn-bm-bn kzÀK-¯n \n¶v Aán Cd¡n \in-¸n-¡s« F¶v tNmZn¨ tbml-¶m-sâbpw bmt¡m-_n-sâbpw Xo£-W-X-bmtWm \½p-tSXv, AtXm Ahsc imkn¨ {InkvXp-hn-sâtXm? (eq¡m. 9:54-þ55). IÀ¯mhv \t½mSv Bhiys¸Sp-¶Xv \½psS {]hr-¯n-I-fn-epÅ ip²-amb kvt\l-am-Wv. hn. ]utemkv C{]-Imcw ]d-bp-¶p. ""Ab¡m-cs\ kvt\ln-¡p-¶-h³ \nb-aw ]qÀ¯o-I-cn¨pI-gnªp.''(tdmam. 13:8).
3. FÃmw ssZh-¯nsâ D]-cn-a-l-Xz-¯n\v (For the Greater Glory of God)
        \½psS Hmtcm {]hr-¯nbpw, hn. Ctá-jykv setbm-f-bpsS hm¡p-I-fnÂ, ssZh-¯nsâ D]cn al-Xz-¯n\v th­n sN¿Ww. Cu hnizm-k-hÀj-¯nsâ Blzm-\hpw CXp Xs¶-bm-Wv. t{]jnX{]hÀ¯\¯n\mbn Hcn¡epw aTw hn«nd§nbn«nÃm¯ hn. sIm¨pt{Xky t{]jnXcpsS a²yØbmbn amdnsb¦nÂ, AXn-\p-Im-cWw Xsâ Hmtcm {]hr-¯n-bn-epapÅ ssZh-ln-Xm-t\zm-j-Whpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\m-bpÅ kaÀ¸-W-hp-amWv. CXv t{]£n-X-{]-hÀ¯-\-t¯mfw al-Xz-ap-Å-Xm-bn-am-dn. `mc-X-¯nsâ {]Ya-hn-ip-²-bmb hn. AÂt^m³km-½bpw \t½mSv ]d-bp-¶Xpw CXp-X-s¶-bm-Wv. kl-\s¯ \·-bmbpw Ir]-bmbpw amänb B hnip-²-bpsS PohnXw kphn-ti-j-{]-tLm-j-W-ambn amdn-bXv Hmtcm {]hr-¯nbpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\mbn sNbvX-t¸m-gm-Wv. kphntijaqey§sf{]Xn kln¡p¶ FÃmhcpw thZw {]kwKn¡p¶p. hn. sIm¨pt{Xkymbpw hn. AÂt^m³km½bpw kphntijs¯{]Xn kln¨Xp sIm­mWv At\Isc X§fnte¡pw AXphgn {InkvXphnte¡pw BIÀjn¨Xv. Cu hnizmkhÀj-¯nse \½psS hyàn-]-c-amb Xocp-am-\hpw {]hÀ¯-\hpw ssZh-a-l-Xz-¯n-\m-bn-cn-¡-s«. \½psS PohnXw hgn IÀ¯mhv IqSp-X al-Xz-s¸-S-s«.
D]-kw-lmcw
        ""sNdnb AP-K-W-ta, `b-s¸-tS­m Fs´-¶m \n§Ä¡v cmPyw \ÂIm³ \n§-fpsS ]nXmhv {]km-Zn-¨n-cn-¡p-¶p.''(eq¡m.12:32). \mw AwK-kw-Jy-bn Ipd-hm-bn-cn-¡mw, henb Imcy-§Ä `mc-X-km-l-N-cy-¯n \S-¸n-em-¡m-\m-hp-¶n-Ãm-bn-cn-¡mw. ]s£ Cu sNdnb Iq«mbva hnizm-k-¯nepw kvt\l-¯nepw Dt¯m-tcm-¯cw A\p-Zn-\w- h-f-cp-t¼mÄ IÀ¯m-hnsâ hmKvZm\w \½n \nd-th-ä-s¸-Sp-¶p. hn. {^m³kokv AÊokn Hcn-¡Â ]dªp, Xsâ A\pbmbnIÄ hm¡pIÄ D]tbmKn¡msXbpw  {]kwKn¡Ww. AXm-bXv Pohn-X-{]-tLm-j-W-amWv ChnsS hnh-£n-¡p-¶-Xv. Hmtcm {InkvXym-\nbpw  F´psN¿p¶p F¶Ã AhÀ F´mbncn¡p¶p F¶XmWv AXn{][m\w. AsX, t{]jnXmht_m[¯nepw {InkvXphn\v km£nbmIp¶ Imcy¯nepw kzbw iq\yhXv¡cW¯nepw Zcn{ZtcmSpÅ at\m`mh¯nepw \mw F´mbncn¡p¶p F¶XmWv Gähpw henb kphn-ti-j-h-XvI-c-Ww. Cu Ccp-]-¯n-sbm¶mw \qäm­v \t½mSv Bh-iy-s¸-Sp¶ \h-kp-hn-ti-j-h-XvI-c-Whpw CXp Xs¶bmWv. `mKy-kva-c-WmÀl-\mb hm. tPm¬ t]mÄ c­m-a³ ]m¸-bpsS "Gjy-bnse k`' F¶ A¸-kvtXm-en¡ teJ-\-¯nse Blzm-\-t¯msS Cu teJ\w D]-kw-l-cn-¡mw. ""Fsâ ktlm-Z-c-§-tf, _p²n-ap-«p-I-fp-sSbpw {]iv\-§-fp-sSbpw \Sp-hn \n§Ä \n§-fpsS hnizmkw Pohn-¡p-I.''(Church in Asia 50).


Essay Competition
Name:            Br. Tony Jose Arackal
Diocese :        Palghat
Address:         Tony Jose
                        Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesiae
                        Via Pietro De Francisci s.n.c
                        Via Aurelia 737
                        Roma 00165, Italia
Phone No:      3801764834

No comments:

Post a Comment